Baladeulyn, Nantlle

 

imageEnw’r Eglwys: Eglwys Baladeulyn

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Nantlle, Caernarfon LL54 6BD

Gweinidog yr Eglwys: Y Parchg Gwenda Richards B.Ed., B.D. abermenai@btinternet.com

Swyddogion yr Eglwys:

  • Mrs J C Hughes – ysgrifennydd ac ysgrifennydd y cyhoeddiadau
  • Mrs Eryl Thomas – trysorydd
  • Mrs Vera Jones

 

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys:

  • Oedfa brynhawn Sul am 2pm
  • Ysgol Sul 10.30am – 11.30 ar fore Sul

Codwyd y capel cyntaf yn 1865, ond gan fod y chwareli ar gynnydd yn y fro a’r pentref yn datblygu aeth yr adeilad yn rhy fychan ac adeiladwyd ail gapel yn 1900. Ar droad y ganrif roedd 142 o blant ar lyfrau’r eglwys a195 o aelodau. Yn 1985 dymchwelwyd y capel ac addaswyd y festri yn adeilad amlbwrpas, gan ei agor ym mis Tachwedd y flwyddyn honno mewn gwasanaeth pryd y pregethwyd gan y cyn-weinidog sef y diweddar Barchg Brian M. Griffith. Yn wir, bu ef yn allweddol yn y gwaith o addasu’r adeilad a chynllunio’r capel, gan sicrhau fod urddas i’r bensaernïaeth a’r capel yn gweddu i’r dim i’w bwrpas.

Distawrwydd Noddedig

pobl

Pnawn dydd Llun, 16 Tachwedd, treuliodd rhai o chwiorydd Eglwys Baladeulyn, Nantlle, ddwyawr mewn tawelwch yn y capel er mwyn codi arian at gostau’r Achos. Cawsant eu noddi gan gyd-aelodau a ffrindiau a llwyddo i godi £550. Llongyfarchiadau a diolch iddynt am eu hymdrech.

Cliciwch yma i weld y lluniau


Bedydd yn Eglwys Baladeulyn

pobl a babi

Pnawn Sul, 19 Gorffennaf, cynhaliwyd oedfa fedydd yn Eglwys Baladeulyn pryd bedyddiwyd Alaw Haf, merch fach Iwan a Kerry Jones, Bontnewydd.

Cyflwynwyd y Dystysgrif Fedydd i'r rhieni gan Mrs Vera Jones a'r cyfeilydd oedd Mrs Eryl Meurig Thomas. Yn y llun gwelir y teulu yng nghwmni'r gweinidog.

Cliciwch yma i weld y lluniau


'Ganllath o gopa’r mynydd…’

Karen Owen

Dydd Sadwrn, 11 Gorffennaf 2015, fel rhan o ŵyl undydd i ddathlu tirwedd a llenyddiaeth Dyffryn Nantlle cafwyd cyfle i weld Cadair Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn 1910 yn y Neuadd Goffa ym Mhenygroes. Dyma Gadair Bardd yr Haf, sef y gadair a enillodd R.Williams Parry am ei awdl ‘Yr Haf’ yn yr Eisteddfod honno. Roedd y Neuadd dan ei sang a’r wefr yn drydannol wrth i bawb fanteisio ar y cyfle i dynnu llun y Gadair a roddwyd ar fenthyg i Benygroes am gyfnod byr iawn ar y diwrnod arbennig hwnnw.

Yn dilyn hynny, aeth tua cant o bobl ar daith gerdded yng nghwmni’r bardd a’r newyddiadurwraig Karen Owen. Cawsom ein tywys ar draws y Dyffryn i fannau oedd â chyswllt agos â Bardd yr Haf, a braint fu gwrando ar Karen yn egluro’r cysylltiadau hynny yn hynod o ddiddorol. Yn ystod y daith gofynnwyd i bawb adrodd soned enwg R Williams Parry i’r ‘Llwynog’ a dyna brofiad fu bod yn rhan o Gôr Adrodd enfawr a’r geiriau’n diasbedain ar draws y Dyffryn.

Dwyawr o daith hynod o gofiadwy a chyfle ar y diwedd i rannu argraffiadau uwchben panad yng nghaffi Pant Du.

Bu taith gerdded yn ystod y bore yng nghwmni Twm Elias a chafwyd cyfle yn yr hwyr i holi Eric Jones, yr anturiaethwr.

Diolch i bawb a drefnodd yr Ŵyl, yn arbennig Angharad Tomos. Edrychwn ymlaen at yr Ŵyl y flwyddyn nesa.

Am fwy o luniau, cliciwch yma.

Enw’r Ysgol Sul: Ysgol Sul Baladeulyn

Lleoliad yr Ysgol Sul: Festri’r Capel

Arolygwr: Mrs Eryl M. Thomas (01286 880834)

Athrawon: Mrs Eryl M. Thomas

Trefn yr Ysgol Sul: Un dosbarth o blant rhwng tair a phump oed.

Mae'r holl Athrawon a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r CRB.

Clwb Ieuenctid Eglwysi Bro Lleu

Mae y clwb wedi ei sefydlu ers dwy flynedd. Cynhelir y clwb bob dydd Mawrth rhwng pedwar a chwech o’r gloch y prynhawn. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau hwyliog ar gyfer yr aelodau, yn gemau, gweithgareddau elusennol, gwaith creadigol ac, wrth gwrs, cyfle i adnabod Crist yn well.

Mae croeso i unrhyw un rhwng 11 a 16 mlwydd oed ymaelodi.

Am wybodaeth pellach cysylltwch a’r Gweinidog, y Parch. Deian Evans.

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Isod mae lluniau Horeb, Baladeulyn. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org