Jerusalem, Eglwys Unedig Bethesda

 

image

Enw’r Eglwys: Eglwys Unedig Jerusalem, Bethesda

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Stryd Fawr, Bethesda. LL57 3AR

Gweinidog yr Eglwys:

 Swyddogion yr Eglwys:

  • Ysgrifennydd - Mr Walter W Williams, 14 Erw Las, Bethesa (e-bost)
  • Ysgrifennydd Cyhoeddiadau - Mrs Menai Williams Ffôn: 01248 601 167 (e-bost)
  • Trysorydd - Mr Dennis Dart, 3, Rhos y Nant Bethesda. LL57 3PP. Ffôn: 01248 600 100 (e-bost)
  • Mrs Gwenno Evans
  • Mrs Jean Ogwen Jones
  • Mrs Ceri Dart
  • Mr Owen John Evans
  • Mrs Rhiannon Evans
  • Mrs Minnie Lewis
  • Mrs Menai Williams

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys:
Dydd Sul:- 10 am a 5 pm
Bore Iau:- ‘Llenwi’r Cwpan’ (Paned a Sgwrs) 10 - 12

Adeiladwyd y capel gan y Methodistiaid Calfinaidd yn 1842-3. Addaswyd yr adeilad yn 1872-75 ac ychwanegwyd yr organ fawr, a brynwyd oddi wrth Neuadd y Dref, Huddersfield, yn 1903. Mae’r capel yn adeilad sgwâr o’r tu allan, gyda chyntedd ar y tu blaen, ac ysgoldai helaethyn y cefn. Mae pensaerniaeth mewnol y capel yn drawiadol, gan ei fod wedi ei seilio ar gynllun “amphitheatre” gyda galeri uwchben y rhesi cefn, a sedd gron yn ogystal â sedd fawr, o flaen y pulpud cerfiedig hardd. Dywedir mai yn y sedd gron y byddai’r gerddorfa yn cyfeilio yn y gwasanaethau, cyn bod yr organ yn ei lle. Yn ddiweddarach bu’r plant yno yn adrodd eu hadnodau ar fore Sul.

Mae’r capel wedi’i gofrestru gan CADW (Gradd 1) fel capel ar raddfa ryfeddo, gyda phensaerniaeth arbennig.

Daeth yr Eglwys Unedig i fodolaeth yn y 90 au cynnar, pan gaewyd Capeli Gerlan a Charneddi ac yr ymunodd yr aelodau gydag aelodau Capel Jerusalem. Erbyn hyn mae aelodau capeli Brynteg, Peniel Llanllechid, Siloam (Wesleaid) a hefyd gapel Penygroes, Tregarth wedi ymuno â ni yn Jerusalem.

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Enw’r Ysgol Sul: Ysgol Sul Eglwys Unedig Jerusalem

Lleoliad yr Ysgol Sul: Capel Jerusalem, Bethesda

Arolygwr: Mrs Menna Wyn Jones

Athrawon: Luned Edwards, Elin Edwards, Fflur Roberts, Lowri Roberts, Linda Brown, Menai Williams

Dosbarthiadau, neu Drefn yr Ysgol Sul: 3 Dosbarth Enfys, Seren a Gwawr

Holl athrawon a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r CRB: Do

Digwyddiadau: Gwasanaethau Gwylddewi, Sul y Blodau, Diolchgarwch a’r Nadolig

Isod mae lluniau Jerusalem. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org