Horeb, Rhostryfan

 

imageEnw’r Eglwys: Horeb, Rhostryfan

Gweinidog yr Eglwys: Y Parchg Gwenda Richards B.Ed., B.D. abermenai@btinternet.com

Ysgrifennydd: Mrs Nerys Evans, Bryn Melyn, Rhostryfan LL54 7ND (01286 830895 / 07810 530321) e-bost: nerys.evans@dsl.pipex.com

Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau: a Trysorydd: Mr Huw Williams, Awelfryn, Rhostryfan LL54 7NF (01286 830287).

(ch) Miss Elsbeth Jones, Lleifior, Rhostryfan LL54 7NF (01286 830407)

 

 

Parch Deian Evans Gweinidog: Y Parchedig Deian Evans
   
blaenoriaid Blaenoriaid (o’r chwith i’r dde):

Mr Hugh Williams, Awelfryn
Miss Elsbeth Jones, Lleifior
Mrs Nerys Evans, Bryn Melyn
Mr R Arwel Jones, Tŷ’n-rhos-gadfan

Bore Sul, Gorffennaf 1af, bedyddiawyd Dafydd Arthur, mab Sioned a Trystan James-Bevan, gan y gweinidog, Y Parchedig Deian Evans. Hyfrydwch o'r mwyaf oedd croesawu perthnasau a chyfeillion y teulu, sy'n byw yn Ty’n-Ffrwd, Rhos Isa.

 

 


Cyfarfod Cymorth Cristnogol: Mai 9fed

plantCynhaliwyd cyfarfod i gychwyn ymgyrch Cymorth Cristnogol plwyfi Llandwrog a Llanwnda yng nghapel Horeb, Rhostryfan nos Fercher Mai 9fed. Roedd y gwasanaeth dechreuol effeithiol dan ofal plant ac athrawon Ysgol Sul Horeb ac yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, canu swynol y plant, a chyflwyniad sleidiau ar y sefyllfa yn Sierra Leone.

Roedd y cyfan dan ofal Bethan Williams, Haf Griffin gyda Dylan Huw yn cyfeilio. Yn y llun gwelir Fflur Davies, Elliw Hunt, Manon Griffin a Lucy Owen. Cymerwyd rhan hefyd gan Marged Williams, Bowydd.


Cyfarfod Cysegru'r Piano

cysegru pianoBore Sul, 26ain Chwefror trefnwyd gwasanaeth o fawl effeithiol gan aelodau, athrawon a rhieni’r Ysgol Sul, ar y cyd â’r gweinidog, y Parchedig Deian Evans. Gwasanaeth ydoedd i gysegru’r piano newydd a brynwyd yn ddiweddar at waith yr Ysgol Sul. Cafwyd datganiadau ar y piano gan Anest, Fflur ac Awen ac unawd safonol gan Fflur Davies.

Cyfeiliwyd i ganu bywiog a soniarus y plant gan Dylan Huw Jones, gyda Catrin Jones a Ffion Hughes ar y ffliwt. Traddodwyd neges bwrpasol gan y gweinidog ac roedd swm y casgliad tuag at waith yr Ysgol Sul yn anrhydeddus.

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Clwb Ieuenctid Eglwysi Bro Lleu

Mae y clwb wedi ei sefydlu ers dwy flynedd. Cynhelir y clwb bob dydd Mawrth rhwng pedwar a chwech o’r gloch y prynhawn. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau hwyliog ar gyfer yr aelodau, yn gemau, gweithgareddau elusennol, gwaith creadigol ac, wrth gwrs, cyfle i adnabod Crist yn well.

Mae croeso i unrhyw un rhwng 11 a 16 mlwydd oed ymaelodi.

Am wybodaeth pellach cysylltwch a’r Gweinidog, y Parch. Deian Evans.

Cyhoeddiadau Horeb Rhostryfan 2013 - cliciwch yma

Casgliadau Horeb Rhostryfan 2013 - cliciwch yma

 

Isod mae lluniau Horeb, Rhostryfan. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

mosaig

Cliciwch yma i weld lluniau o Horeb

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org