Clybiau Ieuenctid

 

logos


Andrew Settatree

 

Andrew Settatree
Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd
Helo fy enw yd Andrew Settatree, o Hwlffordd yn wreiddiol. Rwyf newydd ddechrau yn fy ngwaith gyda Phlant, Ieuenctid a Theuluoedd i'r Capel. Mi fydda i'n ceisio helpu ail-sefydlu ein gweithgareddau plant, ieuenctid a theuluoedd a byddaf yn rhoi gwybodaeth am y rheini pan fyddant wedi cynllunio. Yn y cyfamser teimlwch yn rhydd i gysylltu gyda fi andrew.settatree@ebcpcw.cymru neu galwch heibio am sgwrs yn Nghapel Berea Newydd.


 

Mae y clwb wedi ei sefydlu ers dwy flynedd. Cynhelir y clwb bob dydd Mawrth rhwng pedwar a chwech o’r gloch y prynhawn. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau hwyliog ar gyfer yr aelodau, yn gemau, gweithgareddau elusennol, gwaith creadigol ac, wrth gwrs, cyfle i adnabod Crist yn well.
Mae croeso i unrhyw un rhwng 11 a 16 mlwydd oed ymaelodi.

Am wybodaeth pellach cysylltwch a’r Gweinidog, y Parch. Deian Evans.

Enw’r Ysgol Sul: Ysgol Sul Berea Newydd
Lleoliad yr Ysgol Sul : Berea Newydd

Arolygwr: Ms Menna Baines
Swyddog Plant ac Ieuenctid: Mr Owain Davies
Swyddfa Berea Newydd : 01248 353132

Athrawon : Amryw yn gweithio rota

Dosbarthiadau / Trefn yr Ysgol Sul : Bydd y plant yn aros yn yr oedfa am ran cyntaf y gwasanaeth a bydd y plant yn gyfrifol am ddarllen salm, ledio emyn a bydd cyfle iddynt adrodd eu hadnodau a’u penillion.

Byddant yn gadael i fynd i’r Ysgol Sul yn ystod yr ail emyn a bydd 6 dosbarth ar eu cyfer wedi trefnu yn ôl eu hoed.

Mae’r holl athrawon a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r DBS

Digwyddiadau: Bydd yr Ysgol Sul yn trefnu oedfaon arbennig ar amryw o achlysuron yn ystod y flwyddyn e.e Pasg, Diolchgarwch a’r Nadolig,

Bydd brecwast i’r plant a’r rhieni cyn yr oedfa adeg y Pasg.

Bydd cyfle i’r plant fynychu cyrsiau a phenwythnosau yng Ngholeg y Bala
Ceir y trip blynyddol i bawb o’r plant yn ystod yr haf.

 

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org