Seilo, Caernarfon

 

Enw’r Eglwys: Seilo, Caernarfon
Lleoliad a Chod Post yr Eglwys: Ffordd Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS
Rhif Ffôn: 01286 674073
Gweinidog yr Eglwys: Parch. Anna Jane Evans, BA, BD (01286 677580)
Swyddogion yr Eglwys:
Ysgrifennydd: Dr W. Gwyn Lewis wgwyn.lewis@btinternet.com (01286 676651)
Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau: Dr Huw L. Roberts huw_doc@hotmail.com (01286 671067)
Trysorydd: Mr Ieuan Wyn Jones ieuanwynjones@yahoo.co.uk (01286 674656)
Blaenoriaid: Mr William Lloyd Davies, Mr Eifion Harding, Parch. Dafydd Lloyd Hughes, Mr John W. Humphreys, Miss Elizabeth M. Jones, Mr Geraint Clwyd Jones, Mrs Helen Jones, Mr Richard Morris Jones, Mr Richard Parry Jones, Dr W. Gwyn Lewis, Mrs Edwina Morgan, Mr Dylan Roberts, Dr Huw L. Roberts, Mr Elwyn Robinson, Mr Glyn Robinson, Mr Iolo W. Thomas, Mrs Meleri Tudur Thomas, Mrs Glenys Trainor, Miss Dorothy Williams, Mr Gerald E. Williams, Mr H. Llew Williams, Mr J. Idwal Williams, Mr T. Alun Williams, Mr W. Bleddyn Williams

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (h.y. cyfarfodydd yr wythnos ac oedfaon y Sul):
Oedfaon y Sul: Oedfa deulu am 10.00 y bore yn y capel ac ar Zoom/ar y ffôn (gweler manylion cysylltu Zoom isod ar gyfer holl gyfarfodydd yr eglwys)
Yr ysgol Sul yn cydredeg ag oedfa’r bore. Mae darpariaeth ar gyfer plant o bob oedran yn yr ysgol Sul a chroeso cynnes i deuluoedd ifanc. Am ragor o fanylion, gellir cysylltu ag Arolygydd yr Ysgol Sul, Mrs Ann Llywelyn Williams (01286 674849)

Cyfarfodydd yr wythnos (o’r hydref hyd at y gwanwyn):
Nos Lun am 7.00:
Y Gymdeithas (Cymdeithas y Chwiorydd a’r Gymdeithas Lenyddol) – fel arfer ar y nos Lun cyntaf a’r trydydd yn y mis (ar Zoom/ar y ffôn ar hyn o bryd)
Bore Mercher am 10.00: Y Seiat (ar Zoom/ar y ffôn ar hyn o bryd)

Manylion cysylltu Zoom/ffôn ar gyfer holl gyfarfodydd yr eglwys
Zoom:
I ymuno â’r cyfarfod, cliciwch ar y linc hwn:
https://us02web.zoom.us/j/83236368248?pwd=Z1dlZkI0YTRqV0hWc3ZKSmVPbGxDdz09
Meeting ID: 832 3636 8248
Passcode: 464418
Ffôn: Deialu 0203 481 5237 bydd llais yn dweud “Welcome to Zoom – please enter your Meeting ID followed by hash”
Meeting ID: 832 3636 8248 #
Wedyn, bydd llais yn gofyn am eich ‘participant code’ – ond does dim – felly pwyswch hasheto - #
Yna, bydd llais yn gofyn am eich ‘passcode followed by hash’:
Passcode: 464418 #

Saif Eglwys Seilo ar Ffordd Pafiliwn gyferbyn â Llyfrgell Caernarfon. Codwyd yr adeilad presennol – sy’n cynnwys theatr sylweddol – yn 1976 yn lle’r capel a ddymchwelwyd pan adeiladwyd y ffordd osgoi drwy ganol y dref.

Cychwynnodd y Gweinidog presennol, y Parch. Anna Jane Evans, ar ei gweinidogaeth yn ein plith yn 2021. Mae 24 o flaenoriaid yn yr eglwys a chan bob un ohonynt gyfrifoldebau arbennig, gyda’r eglwys wedi’i rhannu’n gylchoedd a phob blaenor yn gyfrifol am ei gylch ei hun. Yn naturiol, ni ddisgwylir i’r blaenoriaid hŷn ysgwyddo’r un cyfrifoldebau â’r rhai iau, ond rydym yn eithriadol falch ohonynt ac yn diolch iddynt am eu gwaith diflino ar hyd y blynyddoedd.

Mae’r capel yn adeilad hardd a chynhelir oedfa ynddo bob bore Sul am 10.00 o’r gloch (yn ogystal ag ar Zoom/ar y ffôn). Gwneir ymdrech i asio’r hen a’r newydd gan anelu at ddyfnhau ysbrydolrwydd ymhlith yr addolwyr. Defnyddir dulliau cyfoes i gyflwyno neges yr Efengyl, ond ar yr un pryd rhoddir lle canolog i bregethu’r Gair gyda phregethwyr o bell ac agos yn dod atom ar y Sul. Gwerthfawrogir hefyd barodrwydd y blaenoriaid i gynnal oedfaon pan fo Suliau gwag, gan dynnu ar yr amrywiaeth o ddoniau sydd ar gael ymhlith yr aelodau.

Mae’r ysgol Sul yn darparu ar gyfer plant a phobl ifanc o bob oedran a chynhelir sawl Oedfa Deulu yn ystod y flwyddyn ynghyd â gwasanaethau arbennig i ddathlu’r prif wyliau Cristnogol.
Mae Pwyllgor Gwaith y Merched yn gweithio’n ddiflino bob blwyddyn i godi arian at waith yr eglwys – yn ogystal ag at achosion dyngarol lleol ac ehangach. Cynhelir Ffair Haf/Te Mefus yn flynyddol ym mis Mehefin a Ffair Nadolig ym mis Tachwedd, gyda chyfleoedd i gymdeithasu dros baned a phrynu nwyddau o safon uchel.

Dros fisoedd y gaeaf, cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas (y Gymdeithas Lenyddol a Chymdeithas y Chwiorydd) bob pythefnos ar nosweithiau Llun, ynghyd â chyfle i drafod a myfyrio yn y Seiat yn wythnosol ar fore Mercher. Ar hyn o bryd, cynhelir y cyfarfodydd hyn i gyd ar Zoom/ar y ffôn.
Gwneir defnydd helaeth o’r Theatr drwy’r flwyddyn ac mae ar gael i gymdeithasau allanol ei llogi am bris rhesymol. Gall eistedd cynulleidfa o 300 ac mae ynddi gyfleusterau ar gyfer llwyfannu dramâu a chyngherddau. Am ragor o wybodaeth gellir cysylltu ag Ysgrifennydd Pwyllgor y Theatr, Mr Merfyn Morgan (01286 672708).

Mae Seilo yn eglwys brysur a’i darpariaeth yn eang. Mae’n eglwys gynnes a chroesawus ac mae croeso twymgalon i bawb i fynychu naill ai’r oedfa ar y Sul neu i ymuno â gweithgareddau’r wythnos – boed hynny yn y capel neu yn rhithiol dros Zoom/ar y ffôn.

Am ragor o wybodaeth, gellir cysylltu ag Ysgrifennydd yr eglwys, Dr W. Gwyn Lewis (e-bost: wgwyn.lewis@btinternet.com; ffôn: 01286 676651)

Bedydd Emma Lisi

bedydd emma lisi

Yn dilyn yr oedfa yn eglwys Seilo fore Sul 20 Gorffennaf daeth cynulleidfa ynghyd i fod yn dystion i fedydd Emma Lisi, merch fach Cynan Wyn a Rebecca Ann Jones.  Y rhieni bedydd oedd Saha Davies, Kevin Foulkes a Rachel Jones Roedd yr oedfa yng ngofal y Parchedig Gwenda Richards.   

 


Noson Goffi Eglwys Seilo, Nos Wener 20 Mehefin

Noson Goffi Seilo

Cafwyd noson hwyliog a hynod o lwyddiannus yn Seilo nos Wener 20 Mehefin pan gynhaliwyd  y Noson Goffi flynyddol yn y Theatr.  Gan fod y tywydd yn ffafriol gosodwyd nifer o’r stondinau allan yn yr awyr agored a chafodd y plant amser da yn chwarae yng ngwres yr haul.  Gwnaethpwyd elw o £1, 400 i’w rannu rhwng Cymdeithas Altseimer a’r Achos yn Seilo.

Am fwy o luniau - cliciwch ymaTrip Ysgol Sul Seilo Dydd Sadwrn 14 Mehefin

Trip Ysgol Sul

Dydd Sadwrn 14 Mehefin teithiodd plant ysgol Sul Seilo ynghyd a’u rhieni i Barc Saffari Knowsley a chafwyd diwrnod i’w gofio.  Roedd y plant wrth eu bodd yn gwylio’r anifeiliaid ac yn arbennig y mwncïod direudus .  Diolch i Mrs Ann Llywelyn Williams, Arolygwr yr ysgol Sul, am drefnu’r daith.

 


Lansio Llyfr

Llyr Gwyn Lewis a Angharad Price

Bore Sadwrn yn Clwb Canol Dre lansiwyd nofel gyntaf Llŷr Gwyn Lewis ‘Rhyw Flodau Rhyfel’.  Roedd y cyfrfod yn rhan o weithgareddau ‘Gŵyl Arall’ a braint fu gwrando ar Llŷr yn cael ei holi gan y llenor a’r ysgolhaig Angharad Price.  Cyhoeddir y nofel gan Wasg Y lolfa a’i phris yw £8.95.

Am fwy o luniau - cliciwch yma

 


Noson Chwaraeon EFE Nos Wener 11 Mehefin

Noson EFE

Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol hwn ar gae chwarae ysgol Llanrug.  Er nad yw eglwys Seilo yn rhan o Gynllun Efe, gwahoddwyd y plant i ymuno ag eglwysi Bro’r Eco i gystadlu yn y cystadlaethau peldroed a phelrwyd.  Bu cystadlu brwd rhwng y plant a hynny mewn awyrgych gartrefol a chyfeillgar.  Dyfarnwyd Huw yn chwaraewr peldroed gorau’r twrnament.  Aeth pawb adra yn flinedig ond wedi mwynhau’r noson yn fawr iawn.

Am fwy o luniau - cliciwch yma


Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

Heledd Gwyn Lewis

Llongyfarchiadau i holl blant a phobol ifanc Seilo a fu'n cystadlu ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd yn y Bala eleni. Llawenydd oedd gweld Heledd Gwyn Lewis, aelod ffyddlon yn Seilo, yn ennill y Fedal Ddrama.

Llongyfarchiadau calonnog iawn iddi a phob dymuniad da ar gyfer y dyfodol.

 


Trip Blynyddol Cymdeithas Lenyddol Seilo, Nos Lun 12fed o Fai

Ffynnon Cybi

Bu cryn edrych ymlaen at y digwyddiad blynyddol hwn, ac eleni cawsom fwynhau teithio trwy berfedd Llŷn ac Eifionydd yng nghwmni Penri Jones. Roedd y tywydd yn arbennig o garedig wrth i ni gerdded ar draws y caeau i weld Ffynnon Cybi. Oddi yno wedyn i fynwent Eglwys Sant Cybi i weld bedd y bardd Dewi Wyn o Eifion cyn symud ymlaen i fynwent Capel Helyg. Yno gwelsom fedd yr emynydd William Ambrose (Emrys), a'r hanesydd lleol, Robert Evans (Cybi). Ymlaen â ni dros y ffin o Eifionydd i wlad Llŷn ac i Benyberth i weld y gofeb a godwyd yno i goffau llosgi'r ysgol fomio gan y tri gwron, Saunders Lewis, Lewis Valentine a D J Williams. Terfynnu'r daith yng Nghapel Newydd Nanhoron cyn mwynhau pryd blasus yn y 'Ship' yn Llanbedrog. Diolchwyd i bawb am sicrhau taith bleserus a hynod o ddiddorol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Bore Sul 18fed Mai

croesawu Darilyn

Pleser o'r mwyaf oedd croesawu Darilyn, merch o Shillong yng Ngogledd-Ddwyrain yr India, i oedfa' bore Sul yn Seilo. Cyrhaeddodd Brydain ar ddechrau'r mis a bydd yn aros yng nghartref ei merch yn Llundain hyd ddechrau mis Medi. Roedd hi'n awyddus i ymweld â Chymru, a chafodd gyfle i dreulio cyfnod byr yng Nghaerdydd, yng Nghaernarfon ac yn Aberystwyth. Yn y llun gwelir hi y tu allan i Eglwys Seilo yng nghwmni'r Gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards.

 

 


Lansio ‘Storm ar Wyneb yr Haul’ gan Llŷr Gwyn Lewis

plant llyr

Pnawn Sul, 4 Mai 2014, daeth torf luosog ynghyd i siop Palas Print, Caernarfon, i fwynhau orig o farddoniaeth a cherddoriaeth ar achlysur lansio cyfrol cyntaf o gerddi Llŷr Gwyn Lewis,'Storm ar Wyneb yr Haul' (Cyhoeddiadau Barddas).

Llywiwyd y gweithgareddau gan y Prifardd Llion Jones, a oedd wedi bod yn ddylanwadol yn natblygiad Llŷr fel bardd ifanc, ac wrth i Llion ei holi daethpwyd i wybod am rai o'r pynciau a'r themâu a oedd yn ysgogi Llŷr i ysgrifennu.

Yn ogystal â darllen rhai o'i gerddi ar goedd, fe gafwyd cân gan Llŷr i gyfeiliant ei gitâr ei hun a chafwyd cyfarchion barddol iddo ar lafar ac ar gân gan Gruffudd Antur, Guto Dafydd ac Elis Dafydd.
Daeth y pnawn i ben wrth i bawb gael cyfle i gymdeithasu dros amrywiaeth o ddanteithion hyfryd - gan gynnwys cacen ar ffurf y gyfrol !


Dathlu Gŵyl Ddewi yn Seilo

plant plant

Bore Sul 2 Mawrth cynhaliwyd oedfa deulu yn Seilo i ddathlu Gŵyl Ddewi. Roedd y cyfan yng ngofal athrawon yr ysgol Sul a chafwyd eitrmau amrywiol gan y plant a’r athrawon. Cyflwynwyd neges bwrpasol gan y gweinidog a diolchodd i Mrs Ann Llywelyn Williams a’r athrawon am eu gwaith. Llywydd y Sul oedd Mr Richard Morris Jones a Mrs Marian Wyn Jones oedd wrth yr organ.


Dydd Gweddi Chwiorydd y Byd
Prynhawn dydd Gwener, 7 Mawrth, daeth nifer o chwiorydd eglwysi tref Caernarfon i Seilo i gynnal oedfa flynyddol Dydd Gweddi Chwiorydd y Byd. Roedd y gwasanaeth wedi ei drefnu eleni gan chwiorydd yr Aifft a mwynhawyd orig hyfryd yn dysgu llawer am gefndir y wlad ac yn arbennig am hanes yr eglwys Gristnogol yno.


Penblwydd Arbennig
dathluDydd Gwener, 10 Ionawr, dathlodd Mrs Megan Williams, Awel Menai, Llys Gwyn, ei phenblwydd yn 95 mlwydd oed. Nid yw hi wedi bod yn dda ei hiechyd yn ddiweddar ac mae hi ar hyn o bryd yng nghartref preswyl Gwynfa yng Nghaernarfon.

Mae Megan yn nith i Kate Roberts, a phan agorwyd Cae'r Gors i'r cyhoedd ym mis mai 2007 hi gafodd y fraint o'i agor.

Llongyfarchiadau mawr iddi ar ddathlu penblwydd arbennig.

Yn y lluniau gwelir Megan yn mwynhau ei phenblwydd yng nghwmni ei theulu a'i ffrindiau. Mae lluniau ohoni hefyd ar achlysur agor cae'r Gors i'r cyhoedd 16 Mai 2007. Cliciwch yma i weld y lluniau.


Nadolig yn Seilo 2013

plantBore Nadolig
Cynhaliwyd oedfa fer yn Seilo am 9.30 ar fore dydd Nadolig, a threuliodd y gweinidog orig braf yng nghwmni rhai o blant yr eglwys oedd wedi dod â thegan bob un i'r oedfa.

Noswyl Nadolig
Am 11.30 o'r gloch ar Noswyl y Nadolig cynhaliwyd oedfa yn eglwys Seilo. Trefnwyd yr oedfa gan y Parchedig Gwenda Richards a hi hefyd draddododd y neges. Cymerodd nifer o'r aelodau ran yn y gwasanaeth a chrewyd naws hyfryd yn yr oedfa. Yr organydd oedd Alun Rhys Williams.

Dydd Sul, Rhagfyr 22
Roedd oedfa bore Sul 22 Rhagfyr dan ofal ieuenctid yr eglwys a chafwyd bendith fawr yn eu cwmni. Braf oedd croesawu'r rhai oedd adra o'r colegau dros gyfnod y Nadolig. Cyflwynwyd neges fer gan y gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards. Llywydd yr oedfa oedd Eifion Harding a'r organydd oedd Alun Rhys Williams.

Am 3 o'r gloch yn y prynhawn tro y plant oedd hi i gyflwyno neges y Nadolig ar lafar ac ar gân, a chafwyd oedfa i'w chofio a'i thrysori ganddynt. Roeddent yn werth eu gweld yn eu gwisgoedd lliwgar a'r bugeiliaid, y doethion, yr angylion, Herod a Mair a Joseff ar eu gora. Diolchodd y gweinidog i Arolygydd yr ysgol Sul ac i'r athrawon am eu gwaith yn hyfforddi'r plant ar gyfer y cyflwyniad. Gellir gweld lluniau o'r ddrama yn yr oriel luniau.

Yn dilyn yr oedfa mwynhaodd y plant de parti a chafwyd yr ymweliad blynyddol gan Siôn Corn. Gellir gweld y lluniau yn yr oriel luniau - cliciwch yma


Dathlu Penblwydd yn 104
kitty robertsLlongyfarchwn Mrs Kitty Roberts sydd ar hyn o bryd yng Nghartref Preswyl Willow Hall, Caernarfon, ar ddathlu ei phenblwydd yn 104 mlwydd oed ar 20 Rhagfyr 2013. Cafodd ymweliadau cyson gan deulu a ffrindiau trwy gydol yr wythnos oedd yn arwain at ei phenblwydd, ac yn arbennig ar y dydd ei hun. Braf yw ei gweld mor glir ei meddwl ag erioed.

Llongyfarchwn hi'n gynnes iawn gan ddymuno'n dda iddi ar y daith tuag at y 105!

Yn y llun gwelir Mrs Roberts yng nghwmni ei merch yng nghyfraith, y Parchedig Lona Roberts.


Disgwyl y Nadolig
pobl yn canu carolau

Nos Lun, 16 Rhagfyr, daeth nifer o ffrindiau ynghyd yn Seilo i rannu eu hoff gerdd neu garol Nadolig. Cafwyd naws gartrefol hyfryd wrth i bawb gyfrannu mewn ysbryd ddefosiynol ac ysgafn, yn dibynnu ar y farddoniaeth neu’r rhyddiaith a ddewiswyd. Y cyfeilydd oedd Manon Thomas a threfnwyd y cyafarfod gan y gweinidog, y Parchedig Genda Richards. Mwynhawyd paned o de a bisgedi siocled ar derfyn y cyfarfod.

 


Cinio Nadolig
pobl wrth y bwrdd

Bydd y Gell Weddi yn cyfarfod bob bore dydd Iau yn Seilo gyda nifer fach o aelodau’r eglwys yn dod ynghyd i weddïo’n ddwys. Bore dydd Iau, 12 Rhagfyr, yn dilyn y Cyfarfod Gweddi eisteddodd pawb i fwynhau sgwrs uwchben pryd bwyd blasus o gawl a mins pei wedi ei baratoi gan Ann Hughes. Roedd y bwrdd wedi ei addurno’n hyfryd a’r awyrgylch yn gartrefol.

 


Cymdeithas Chwiorydd Seilo
emrys a derwenaNos Lun, 9 Rhagfyr yng nghyfarfod olaf y flwyddyn o Gymdeithas Chwiorydd Seilo, cafwyd cyflwyniad ar lafar ac ar gân ar y traddodiad o Ganu Plygain gan Gwyn ac Alwena Lewis. Thema’r cyfarfod oedd ‘ Mae’r bwrdd wedi’i osod a’r swper yn barod’ a bu’n bleser gwrando ar y ddau yn olrhain hanes y traddodiad cynnar hwn yn ogystal â rhannu profiad, gan bod Alwena wedi ei magu yn yr ardal ble roedd y Plygain yn ddigwyddiad blynyddol pwysig. Bu’n noson ardderchog gyda’r gynulleidfa yn mwynhau ymuno i ganu ambell i garol. Gwerthfawrogwyd cyfraniad cerddorol gan dad a mam Alwena, Emrys a Derwena.

Llywydd y noson oedd Sioned Clwyd Jones a diolchwyd i Gwyn ac Alwena gan y Gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards


Gisda
cyflwyno siecBore dydd Iau, 5 Rhagfyr cyflwynodd y Parchedig Gwenda Richards siec sylweddol ar ran Cymdeithas Chwiorydd Seilo i Gisda. Derbyniwyd y siec gan Siân Elen Thomas, Prif Weithredwr Gisda.
Cafodd Cymdeithas Chwiorydd Seilo’r fraint o groesawu cynrychiolwyr o Gisda fwy nag unwaith yn ystod y ddwy flynedd diwethaf i son am y gwaith ardderchog a wneir gan y mudiad ymhlith pobol ifanc yr ardal. Mewn gwerthfawrogiad ac edmygedd o’u llafur penderfynodd y Gymdeithas neilltuo cyfran o’r arian a godwyd ganddi yn ystod 2013 tuag at Gisda.

Yn y llun gwelir Mrs Siân Elen Thomas, y Parchedig Gwenda Richards a Mrs Beryl Roberts, Llywydd Cymdeithas y Chwiorydd.


Cymdeithas Lenyddol Seilo
edwina morgan
Nos Lun, 2 Rhagfyr, croesawyd Mr William Roger Jones, i Gymdeithas Lenyddol Seilo. Cafwyd sgwrs hynod o ddiddorol ganddo ar ‘Huw Griffith a’r Oscar’. Roedd Huw Griffith, yr actor enwog, yn ewyrth i William Roger Jones, yn frawd i’w fam y ddiweddar Ellen Roger Jones. Daeth â nifer o drysorau i’r cyfarfod ac yn eu plith roedd yr Oscar ei hun, llythyrau gan enwogion y genedl a chopi personol Huw Griffith o un o lyfrau Dylan Thomas, wedi ei arwyddo gan y bardd. Fe erys y sgwrs yn y cof am amser maith.

Enillydd yr Oscar eleni Edwina Morgan o Seilo, Caernarfon

3 person
Llywydd y noson oedd Dr Hugh Lewis Roberts. Yn y llun gwelir William Roger Jones, Richard Ellis, ei frawd-yng-nghyfraith a Hugh Lewis Roberts.Ocsiwn Llawysgrifau
Nos Iau, 28 Tachwedd, cynhaliwyd Ocsiwn Llawysgrifau yn Theatr Seilo. Yr arwerthwr oedd Eifion Harding a bu’r trysoryddion, Brian ac Ann Llywelyn Williams, yn brysur yn cofnodi’r gwerthiannau. Bu’n noson hynod o lwyddiannus ac fe godwyd bron i £3,000 tuag at Apêl Ysbyty Gordon Roberts yn Shillong. Bydd y Gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards, yn teithio i Fryniau Casia yn ystod mis Mawrth 2014 ac yn cyflwyno’r arian a gasglwyd yn ystod y bedair mlynedd ddiwethaf, cyfanswm o £8,000, i Dr David Tariang, Cyfarwyddwr yr ysbyty. Bydd hefyd yn cyflwyno £1,000 bob un i ddau gartref plant amddifad, y naill yn Shillong a’r llall yn Mawphlang. Mae’r angen yn fawr yno, a diolchir am bob cyfraniad tuag at yr Apêl.

Pe dymunai unrhyw un gyfrannu tuag at yr Apêl, gellir cysylltu â’r Parchedig Gwenda Richards: abermenai@btinternet.com / 01286676435


Ffair Nadolig Seilo
ffair nadoligRoedd rhes hir o bobl yn aros i ddrysau Theatr Seilo agor am 1 o'r gloch
prynhawn Dydd Iau, Tachwedd 14eg. Roedd amryw ohonynt wedi bod yn syllu ar ffenestr Siop Ddodrefn Perkins, yng nghanol y dre.Bu Mr Perkins mor garedig a pharod ag arfer i fenthyg eu ffenest i ni am bythefnos, a sylwodd nifer fawr o bobl bod anrhegion a danteithion Nadolig gwerth chweil i'w cael am bris rhesymol yn y Ffair. Pan agorwyd y drysau, dyma'r dyrfa yn llifo i mewn - darllen mwy

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Bedydd Benjamin Joseph - Bore Sul 3 Tachwedd 2013
bedydd

Bore Sul 3 Tachwedd bedyddiwyd Benjamin Joseph, mab Adrian ac Anna Marie Jones, 3 Bryn Hyfryd, Parc yr Hendre, Caernarfon, yn eglwys Seilo gan y Gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards. Cyflwynwyd y dystysgrif fedydd i’r rhieni gan Wil Lloyd Davies, Llywydd y Mis.
Noson ddifyr
Gwyn Pierce

Nos Lun 5 Hydref cynhaliwyd Swper Cynhaeaf i agor gweithgarweddau Cymdeithas Lenyddol Seilo am y tymor. Yn dilyn y swper mwynhawyd adloniant gan Gwyn Pierce a fu'n rhan o grŵp Hogia'r Garreg beth amser yn ôl.

Cafwyd noson ddifyr ganddo ar lafar ac ar gân wrth iddo olrhain cefndir nifer o ganeuon cyfarwydd o ddiwedd y 1950au hyd at ddechrau'r 1960au. Syndod oedd sylweddoli bod tarddiad Seisnig i sawl cân gyfarwydd. Llywydd y noson oedd Richard Morris Jones, Llywydd y Gymdeithas Lenyddol.


Penwythnos Cymorth Cristnogol yn Nhrefeca 11 - 13 Hydref 2013
Cynhaliwyd Penwythnos Cymorth Cristnogol Eglwys Bresbyteraidd Cymru yng Ngholeg Trefeca 11 - 13 Hydref, 2013. Cynrychiolwyd yr Henaduriaeth Arfon gan y Parchedig Gwenda Richards a Mrs Edwina Morgan.

Yr Esgob Martin o Burundi
pobl
Yr Esgob Martin o Burundi
Penwythnos Cymorth Cristnogol 2013

Bu'n fraint cael cwmni Esgob Martin, o Burundi, a gwrando arno yn olrhain hanes terfysglyd ei wlad a'r modd y bu'r Eglwys yn allweddol yn y gwaith o gymodi llwythau a phobloedd â'i gilydd. Cafwyd cyflwyniad diddorol ar 'Heddwch a Gwrthdaro' gan Cathrin Daniel, pennaeth newydd gwaith Cymorth Cristnogol yng Nghymru, a threuliwyd orig ddiddorol yng nghwmni Mari Mcneill, Gweithiwr CC De Ddwyrain Cymru. Y Parchedig Trefor Lewis, Llywydd y Gymanfa Gyffredinol fu'n arwain yr astudiaeth Feiblaidd ac ef hefyd a weinyddodd y Sacrament o Swper yr Arglwydd yn y Capel Bach. Roedd y penwythnos dan ofal y Parchedig Catrin Roberts, Pontyberem.

3 person

 

Yn y llun gwelir y Parchedig Gwenda Richards ac Edwina Morgan yng nghwmni Esgob Martin

 

 


Ffrindiau o Shillong yn ymweld â Chymru

casiaid yn seilo
Bu'n fraint croesawu deunaw aelod o Henaduriaeth Laitumkhrah yn Shillong i ardal Caernarfon dydd Llun 16 Medi, 2013.
Y Casiaid yn Seilo
 

Yn dilyn oedfa fer yn Eglwys y Waun, ymwelwyd â mynwent Betws Garmon ac offrymwyd gweddi o ddiolchgarwch uwchben bedd y Parchedig Ednyfed Watcyn Thomas a'i briod a fu'n genhadon am flynyddoedd yn Cherrapunji. Daeth eu nai, Iolo Thomas, i gyfarfod yr ymwelwyr a chymerodd ran yn yr oedfa yn Waunfawr. Cyrraedd Seilo wedyn a derbyn o letygarwch chwiorydd yr eglwys. Roedd Mr Huw Tudor, Llywydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd yno i'w croesawu a chyflwynwyd rhodd iddo gan y cyfeillion o Fryniau Casia. Profiad hyfryd fu gwrando arnynt yn canu emyn yn yr iaith Casi i'r dôn 'Hen Wlad fy Nhadau'. Diolchodd y gweinidog i'r chwiorydd am ginio blasus a threuliwyd y gweddill o'r pnawn ar ynys Môn yn siopa yn Pringle!

cyflwyno rhodd
pobl
Cyflwyno Rhodd i Huw Tudor
Y Casiaid yn Seilo

Llongyfarch Mr Howel Roberts
Howel Roberts
Llongyfarchiadau mawr i Mr Howel Roberts, Carreg Las, Cae Gwyn ar gael ei gynnwys ar restr anrhydeddau'r Frehines yn ddiweddar. Cyflwynir iddo y 'BEM - British Empire Medal' am ei gyfraniad diflino i elusennau ar hyd blynyddoedd. Mae wedi rhoi yn hael o'i amser i wasanaethu llawer o gymdeithasau elusennol yn lleol ac yn eu plith y mae Cymdeithas y Deillion a Chymdeithas Cŵn Tywys i'r Deillion, Cymdeithas y Bad Achub. Wrth ei longyfarch diolchir iddo am ei holl lafur fel trysorydd eglwys Seilo.

 

 


Oedfa Bore Sul 16 Mehefin
Cafwyd oedfa fendithiol i ddathlu ‘Sul y Tadau’ yn eglwys Seilo fore Sul 16 Mehefin. Defnyddiodd y Gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards, ddarlun enwog yr arlunydd Rembrant ‘Dychweliad y Mab Afradlon’ ar gyfer myfyrdod. Mae’r darlun yn llawn symboliaeth cyfoethog ac eglurwyd hynny gyda chymorth cyflwyniad ‘power point’. Canodd y plant gân i ddiolch am gariad teulu a chyn iddynt fynd i’r ysgol Sul buont yn rhannu fferins i’r dynion – a’r merched! Llywydd y Sul oedd Mr Gerald Williams a Dr Gwyn Lewis oedd wrth yr organ. Mrs Gwen Norrie-Davidson oedd yn gyfrifol am flodau’r Sul.


Taith i Ben Llŷn, Nos Lun 3 Mehefin
aelodau y gymdeithas lenyddolAr noson braf o haf aeth aelodau Cymdeithas Lenyddol Seilo ar daith i Ben Llŷn yng nghwmni'r hanesydd John Dilwyn Williams. Cafwyd noson hynod o ddifyr wrth iddo ddilyn taith gyntaf Howel Harris yn Llŷn gan alw ym y Glasfryn, eglwys Llannor, Rhydyclafdy a Rhydolion. Diweddwyd y daith yn nhafarn Yr Haul, Llanengan lle cafwyd pryd bwyd blasus. Trefnwyd y daith gan Mrs Eurwen Williams a Dr Huw Roberts, ysgrifennydd a llywydd y Gymdeithas. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Sul y Pentecost 2013
Bore Sul, 19 Mai, trefnwyd oedfa deulu yn Seilo i ddathlu'r Pentecost. Thema'r oedfa oedd 'Parti'r Pentecost' a chymerwyd rhan gan nifer o blant yr eglwys. Arweiniwyd yr oedfa gan y Gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards, a llywydd y Sul oedd Miss Dorothy Williams. Yr organydd oedd Alun Llwyd.

parti y pentecost
plant
Parti'r Pentecost
Plant Seilo ar Sul y Pentecost

Cynhaliwyd oedfa undebol Cymorth Cristnogol dan nawdd Cyngor Eglwysi Caernarfon, yn eglwys Ebeneser, yn yr hwyr a chymerwyd rhan gan aelodau eglwysi'r dref. Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr Richard Morris Jones, llywydd y Cyngor.


Cyngerdd Cymorth Cristnogol yn Theatr Seilo, nos Fercher 15 Mai, 2013
Plant Ysgol y Gelli ar lwyfan Theatr SeiloDaeth cynulleidfa deilwng i Theatr Seilo nos Fercher, 15 Mai, i fwynhau cyngerdd a drefnwyd gan Gyngor Eglwysi Tref Caernarfon. Roedd y cyngerdd yn rhan o weithgareddau'r Cyngor i godi arian yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol a chodwd £360 tuag at yr elusen. Cafwyd eitemau amrywiol gan blant eglwysi'r dref ynghyd â Chôr Ysgol y Gelli. Llywyddwyd y cyfarfod gan Mr Richard Morris Jones, llywydd y Cyngor Eglwysi.


Cinio Cymdeithas Chwiorydd Seilo- Nos Lun 11 Mai 2013
Carys Humphreys ac Andrew ChangNos Lun, 11 Mai, daeth nifer o chwiorydd eglwys Seilo ynghyd i fwynhau eu cinio blynyddol yn y Clwb Golff yng Nghaernarfon. Yn ôl y disgwyl, cafwyd bwyd ardderchog yno ac adloniant ysgafn i ddilyn. Croesawyd y Parchedig Andrew Chang, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Taiwan a'i ysgrifenyddes, Miss Carys Humphreys i'r cinio. Magwyd Carys ym Mhorthmadog ac yn 1986 fe'i comisiynwyd fel cenhades i wasanaethu yn Nhaiwan. Roedd Andrew Chang ar ymweliad byr â Chymru ac yn treulio rhai dyddiau ar aelwyd y Parchedigion Elwyn a Gwenda Richards, a Carys yn mwynhau ei hymweliad tairblynyddol â Phorthmadog. Bydd hi'n dychwelyd i Taiwan ddydd Mawrth, 28 Mai. Diolchir i Janice ac Annwen Jones am drefnu noson hwyliog a difyr.

Uchod gwelir Carys Humphreys ac Andrew Chang. Cliciwch yma i weld mwy o lluniau


Bedydd
Testun llawenydd i gynulleidfa eglwys Seilo ar fore Sul 21 Ebrill, fu cyfranogi yn oedfa fedydd Math Dafydd. Mab Rhodri a Catrin Meleri Roberts a brawd bach Begw, Tir Bach, Rhostryfan yw Math.

bedydd anna lois

Yn dilyn y brif oedfa cynhaliwyd oedfa fer i fedyddio Anna Lois, merch fach Gwenan ac Osian Williams, 5 Sgwâr Beula, Caernarfon.

Cyflwynwyd y Dystysgrif Fedydd i’r ddau deulu gan Mrs Glenys Trainor, Llywydd y Mis.

Llongygarchiadau i'r ddau deulu a phob bendith iddynt ar gyfer y dyfodol.


Bore Gwener y Groglith 2013

gorymdaith 2
gorymdaith 3
gorymdaith 1
Gorymdaith y Groglith
Gorymdaith y Groglith
Y Plant yng nghwmni Anna Jane Evans y tu allan i Eglwys y Santes Fair, Caernarfon


Yn dilyn oedfa gymun undebol Cyngor Eglwysi Caernarfon yn eglwys Ebeneser ar fore Gwener y Groglith, cynhaliwyd Gorymdaith y Groglith o amgylch tref Caernarfon. Cychwyn o Ebeneser, ymlaen at eglwys Caersalem, i lawr Stryd Llyn ac i'r Maes, a therfynnu yn eglwys y Santes Fair, gan aros yn y mannau hynny i ddarllen o'r ysgrythur ac i ganu emyn. Yn y lluniau gwelir rhai o'r plant wrth y groes a gariwyd trwy'r dref a'r cerddwyr wedi cyrraedd y Maes ac yn gwrando ar Mererid Mair yn darllen rhan o'r ysgrythur.

Bore Sul y Pasg 2013
bedyddDaeth cynulledfa niferus i eglwys Seilo ar fore Sul y Pasg a chafwyd oedfa fendithiol dan arweiniad y gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards. Gweinyddiwyd y sacrament o Swper yr Arglwydd a bedyddiwyd Alys Grug, merch fach Non Gwenllian a David Gareth Hughes, 8a Gerddi Menai, Caernarfon. Cyflwynwyd y dystysgrif fedydd i'r rhieni gan Meleri Thomas. Pleser oedd darllen tocyn aelodaeth Manon Hughes Parry a’i derbyn hi a’i mab bach, Gwydion Siôn, yn aelodau o eglwys Seilo. Yr organydd oedd Geraint Clwyd Jones. Yn y llun gwelir Non, Gareth ac Alys, Guto brawd Alys, Siân a Gethin, rhieni bedydd Alys, ynghyd â'r gweinidog.


Seremoni Datganiad Uchel Siryf Gwynedd 2013/14
Marian Wyn Jones
Y Teras, Coleg Prifysgol Bangor 31 Mawrth 2013

Marian Wyn Jones,Uchel Siryf Gwynedd a Iolo Thomas, Is Siryf Gwynedd Edmund Seymour Bailey Ysw., y Cyn Uchel Siryf; Marian Wyn Jones, yr Uchel Siryf Presennol a'r Anrhydeddus Huw Morgan Daniel, Arglwydd Raglaw Gwynedd
Prynhawn Sul, 31 Mawrth, derbyniwyd Marian Wyn Jones i swydd Uchel Siryf Gwynedd am y tymor 2013/14. Yr Is Siryf am yr un cyfnod yw Iolo Thomas. Y mae'r ddau yngyd â'u teuluoedd yn aelodau ffyddlon yn eglwys Seilo. Caplan yr Uchel Siryf dros gyfnod ei gwasanaeth yw'r Parchedig Gwenda Richards.

Cafwyd Seremoni Datganiad hyfryd yn adeilad y Teras, Coleg Prifysgol Bangor dan arweiniad medrus Iolo Thomas, yr Is Siryf. Traddodwyd dwy anerchiad fyr, y naill gan y cyn Uchel Siryf, Edmund Seymour Bailey Ysw., a'r llall gan Marian Wyn Jones. Rhoddodd y naill amlinelliad o'i weithgareddau yn ystod tymor ei Uchel Siryfiaeth a nododd Marian Wyn Jones fel y mae gofynion swydd Uchel Siryf wedi newid yn ystod y canrifoedd a chyflwyno darlun byw o'i dirnadaeth hi o'i rôl fel Uchel Siryf yn yr unfed ganrif a hugain.

Pleser o'r mwyaf fu gwrando ar Bedwarawd Llinynol Canolfan Gerdd William Mathias yn cyflwyno 'Pavanne' gan Fauré, a 'Chymysgfa Cymreig', trefniant gan Bill Connor.

Dymunwn yn dda i Marian a Iolo wrth iddynt gychwyn ar flwyddyn brysur a diddorol.

Yn y naill lun gwelir Marian Wyn Jones a Iolo Thomas, ac yn y llall gwelir Edmund Seymour Bailey Ysw., y cyn Uchel Siryf; Marian Wyn Jones, yr Uchel Siryf presennol; a'r Anrhydeddus Huw Morgan Daniel, Arglwydd Raglaw Gwynedd.


Oedfa Sul y Blodau yn Eglwys Seilo, Caernarfon

blodau


Bore Sul 20 Mawrth, cynhaliwyd oedfa deulu yn eglwys Seilo, Caernarfon, i nodi cychwyn yr Wythnos Fawr.

Trwy gyfrwng cerddoriaeth, darlleniadau ac actio portreadwyd rhai o ddigwyddiadau'r Wythnos Fawr yn gynnil a chofiadwy. Cymerwyd rhan Iesu Grist yn hynod o effeithiol gan Arwel Williams, rhan Pedr gan Dr Huw Lewis Roberts, a Pheilat gan Richard Parry Jones. Jan Jones, Lowri Ellen ac Eleri Ann oedd y merched ar y stryd ac Idwal Williams, Alaw ac Elin Haf, a Lisa Anwen oedd y cyfnewidwyr arian yn y Deml.

Blodau'r Dioddefaint
 

Y plant oedd yn gyfrifol am olygfa Sul y Palmwydd. Canodd Verona Hughes unawd gyda Geraint Clwyd Jones yn cyfeilio iddi. Y darllenwyr oedd: Heledd Gwyn Lewis, Lisa ac Euros Clwyd Jones, Lois Angharad Morgan a Gwen Angharad Thomas. Yr organydd oedd Alun Llwyd. Trefnwyd y blodau i gyd-fynd â thema'r oedfa gan Jan Jones. Roedd yr oedfa dan ofal y Gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards.

plant
blodau
Yn y darlun gwelir plant Seilo yn chwifio dail palmwydd â Iesu Grist yn eu canol.
Blodau Sul y Palmwydd

Pwdin a Phanad
plant seiloCafwyd noson ysgafn a chartrefol yn Theatr Seilo nos Fawrth, 18 Mawrth, wrth i bawb fwynhau pwdin blasus a chyngerdd i ddilyn gan blant yr eglwys. Mae 'Noson Pwdin a Phanad' yn ddigwyddiad blynyddol yn Seilo pan mae'r chwiorydd yn paratoi gwledd o bwdinau a'r plant yn cael cyfle i berfformio ar y llwyfan. Gan fod nifer o'r plant wedi cystadlu yn eisteddfod Gylch a Sir yr Urdd, cawsant gyfle i ganu ac adrodd, dawnsio ac actio yn ogystal â chyflwyno eitemau offerynnol. Roedd gweld yr amrywiaeth o bwdinau yn ddigon i dynnu dŵr o ddannedd pawb a diolchir i'r chwiorydd am eu llafur a'u haelioni arferol. Bydd yr elw o dros £400 yn mynd tuag at yr Achos a hanner yr arian yn cael ei ddefnyddio tuag at waith yr ysgol Sul.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


Oedfa 'Sul y Fam'
Cafwyd oedfa deulu hyfryd yn Eglwys Seilo bore Sul y Fam, 9 Mawrth 2013. Cymerwyd rhan gan nifer o blant yr eglwys ac yn ystod yr oedfa derbyniodd pob gwraig oedd yn bresennol flodyn, a rhannwyd fferins ymhlith y gynulleidfa. Gan ddilyn y thema 'Anrheg i Iesu' cyflwynwyd hanes Mair yn tywallt yr ennaint gwerthfawr dros Iesu Grist. Yr oedd yr oedfa yng ngofal y Gweinidog ac athrawon yr ysgol Sul. Y llywydd oedd Mrs Meleri Thomas a'r organydd oedd Mr Alun Rhys Williams.

Yn oedfa'r hwyr pregethodd y Gweinidog ar hanes 'Ffydd y Gananees,' a geir yn Efengyl Mathew (15:21-28).


Seiat y Grawys
seiatCynhaliwyd y bedwaredd o Seiadau Grawys Cyngor Eglwysi Tref Caernarfon yn Eglwys Seilo, nos Fercher 13 Mawrth.

Y thema oedd 'Dioddefaint Crist' a thrwy gyfrwng cerddoriaeth a delwedd cafwyd cyflwyniad gwahanol a hynod o fendithiol dan arweiniad y Parchedig Gwenda Richards. Y darllenwyr oedd: Llinos Lloyd Jones, Janice Jones a Helen Jones. Cynhelir y bumed Seiat o'r gyfres yng Nghapel y Maes, am 7 o'r gloch nos Fercher 20 Mawrth.


Cinio Gwyl Ddewi Cymdeithas Lenyddol Seilo 2013

dau ddyn Nos Lun, 4 Mawrth, cynhaliwyd Cinio Gwyl Ddewi Cymdeithas Lenyddol Eglwys Seilo yng Nghlwb Golff Caernarfon. Y Gwr Gwadd oedd Y Parchedig Ddr Huw John Hughes, a chafwyd anerchiad cofiadwy a hynod o ddiddorol ganddo.
Y Parchedig Ddr Huw John Hughes
a Dr Huw Lewis Roberts
 

Llywyddwyd y cyfarfod gan Dr Huw Lewis Roberts a chyflwynwyd y diolchiadau gan Mr Richard Morris Jones. Roedd holl drefniadau’r noson yng ngofal Mrs Eurwen Williams, ysgrifennydd y Gymdeithas. Bu’r cyfarfod yn glo teilwng i weithgareddau’r tymor a dychwelodd pawb adref wedi mwynhau’r bwyd blasus, y cwmniaeth difyr a’r neges bwrpasol.Nadolig 2012
plantDydd Sul 23 Rhagfyr, cynhaliwyd dwy oedfa yn Seilo i ddathlu’r Nadolig. Roedd oedfa’r bore yng ngofal ieuenctid yr eglwys a chafwyd awr eithriadol o fendithiol yn eu cwmni. Am dri o’r gloch y prynhawn tro’r plant oedd hi i gyflwyno Stori’r Geni, a gwnaethant hynny gyda’u brwdfrydedd a’u naturioldeb arferol. Yn dilyn oedfa’r prynhawn cynhaliwyd te parti Nadolig y plant yn y theatr a chroesawyd Siôn Corn ar ei ymewliad blynyddol â Seilo. Diolchir i Delyth Gadlys Williams am dynnu lluniau yn yr oedfaon a’r parti. Cliciwch yma i weld y lluniau

Bedyddio tri plentyn yn Seilo bore Sul 2 Rhagfyr

bedydd celyn Hyfrydwch yn Seilo, bore Sul 2 Rhagfyr, oedd gweld tri o blant yn cael eu bedyddio gan y gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards. Merch fach Owain Lemin a Llinos Ann Roberts sy’n byw yn 2 Llys Meirion, Caernarfon yw Lliwen Lemin, a merch i chwaer Owain, Delyth Lemin Roberts, sy’n byw yn Llangefni yw Sara Mai.

Stephen Williams a Dona Roberts yw rhieni Celyn Gill Williams ac mae’r teulu’n byw yn 12 Ffordd Glascoed, Caernarfon. Llongyfarchwyd y tri teulu gan y gweinidog a dymunodd fendith ar eu haelwydydd. Cyflwynwyd y dystysgrif fedydd i’r teuluoedd gan Dr Huw Lewis Roberts, llywydd y mis.

bedydd Lliwen a Sara teulu

Yn y llun cyntaf gwelir y Parchedig Gwenda Richards yn nghwmni Celyn a’i rhieni ynghyd â Bethan, Gareth, Lois a Keith, rhieni bedydd Celyn. Rhieni a theulu Lliwen a Sara sydd yn yr ail a'r trydydd llun.


Y Gymdeithas Lenyddol
robert arwyn
Nos Lun, 4 Tachwedd, diddanwyd aelodau Cymdeithas Lenyddol Seilo gan y cerddor medrus, Robert Arwyn. Mwynhawyd gwrando arno’n cyflwyno detholiad o’i ganeuon a chafwyd noson i’w chofio yn ei gwmni. Llywyddwyd y noson gan Mr Geraint Clwyd Jones.

Bydd cyfarfod nesaf y Gymdeithas nos Lun, Rhagfyr 3, ar y cŷd â Chymdeithas y Chwiorydd pan geir noson Nadoligaidd yng nghwmni Côr Meibion Dyffryn Peris. Croeso cynnes i bawb.


Ffair Nadolig Seilo
ffair nadoligPnawn dydd Iau, 15 Tachwedd 2012, daeth tyrfa niferus i Ffair Nadolig flynyddol eglwys Seilo. Bu chwiorydd yr eglwys yn paratoi ers misoedd ar ei chyfer gan sicrhau amrywiaeth eang o nwyddau i’w gwerthu. Roedd y byrddau gwerthu yn werth i’w gweld. Diolchir i bawb a sicrhaodd ffair lwyddiannus eto eleni. Diolch arbennig i Mrs Beryl Roberts, ysgrifennydd pwyllgor y chwiorydd, am ei holl lafur. Gwnaethpwyd elw o £4,000 i’w rannu rhwng yr eglwys ac Apêl Guatemala. Cliciwch yma am fwy o luniau


Nadolig y Plentyn (Operation Christmas Child) 2012
llwytho y bocsys

Bu aelodau Seilo yn pratoi bocsys ar gyfer apêl flynyddol Nadolig y Plentyn (Operation Christmas Child) eto eleni. Daeth 59 bocs i law sy’n gyfanswm anrhydeddus o gofio bod ysgolion y dref yn ogystal â mannau eraill yn derbyn bocsys hefyd. Yn y llun gwelir y bocsys yn cael eu llwytho i’r fan bore dydd Mercher 21 Tachwedd
Yr Ŵyl Ddiolchgarwch yn Eglwys Seilo, dydd Sul 21 Hydref 2012
ffrwythau
Bore Sul 21 Hydref, 2012, cynhaliwyd oedfa Ddiolchgrwch y Plant yn eglwys Seilo, Caernrfon. Roedd y capel yn llawn a’r plant wrth eu bodd yn cyflwyno neges yr Ŵyl ar lafar ac ar gân. Llywydd y Sul oedd Dr Gwyn Lewis a’r organydd oedd Mr Geraint Clwyd Jones. Trefnwyd yr oedfa gan y Gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards ynghyd ag athrawon yr ysgol Sul. Roedd y ‘bwrdd rhoddion’ yn orlawn o nwyddau i’w rhannu rhwng y cleifion ac aelodau bregus yr eglwys.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Bedydd yn Eglwys Seilo

bedydd bedydd

Cafwyd oedfa hyfryd yn Seilo fore Sul 7 Hydref, pan gafodd Cadi Haf a’i thad, Andrew eu bedyddio gan y Gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards.

Yn y llun gwelir Andrew a Llinos, rhieni Cadi Haf, ac Elliw, ei chwaer fawr.

plant
Fel rhan o’u croeso i ‘Cadi Haf’ canodd y plant ‘Pwy wnaeth y Sêr Uwchben?’dan arweiniad Guto Puw ac roedd y gynulleidfa wrth ei bôdd yn gwrando arnynt. Llywydd y Sul oedd Dr Gwyn Lewis a’r organydd oedd Mrs Marian Wyn Jones.

 


gwerthu masnach deg

Cynhelir ‘Bwrdd Gwerthu Masnach Dêg’ yn Seilo ar fore Sul cyntaf bob mis. Yn y llun gwelir Edwina Morgan ac Elizabeth Jones y tu ôl i’r cownter (07:10:12).

 

 


Swper Agoriadol Cymdeithas Lenyddol Eglwys Seilo, nos Lun 1 Hydref, 2012
Cafwyd noson ardderchog i agor y Gymdeithas Lenyddol yng nghwmni’r Harri Parri a Nan a roddodd sgwrs ddiddorol ar Rhys Hendra Bach. Cliciwch yma i weld y lluniau

Bu’r chwiorydd wrthi’n brysur yn paratoi ar gyfer y noson a chafwyd swper tri chwrs gwerth chweil. Llywydd y noson oedd y gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards.


rhaglen cymdeithas lenyddol
rhaglen cymdeithas y chwiorydd
Rhaglen y Gymdeithas Lenyddol
Rhaglen Chymdeithas y Chwiorydd

 

Enw’r Ysgol Sul: Seilo, Caernarfon

Lleoliad yr Ysgol Sul - Eglwys Seilo, Allt Pafiliwn, Caernarfon

Arolygydd: Mrs Ann Llywelyn Williams. Rhif Ffon: 01286 674849

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

y bont

Ebrill 2015 - Rhifyn 214 - cliciwch yma
Mawrth 2015 - Rhifyn 213 - cliciwch yma


Rhagfyr 2014 / Ionawr 2015 - Rhifyn 212 - cliciwch yma Tachwedd 2014 - Rhifyn 211 - cliciwch yma
Hydref 2014 - Rhifyn 210 - cliciwch yma Gorff/Awst/Medi 2014 - Rhifyn 209 - cliciwch yma
Mehefin 2014 - Rhifyn 208 - cliciwch yma Mai 2014 - Rhifyn 207 - cliciwch yma
Ebrill 2014 - Rhifyn 206 - cliciwch yma Mawrth 2014 - Rhifyn 205 - cliciwch yma
Chwefror 2014 - Rhifyn 204 - cliciwch yma Ionawr 2014 - Rhifyn 203 - cliciwch yma
Rhagfyr 2013 - Rhifyn 202 - cliciwch yma Tachwedd 2013 - Rhifyn 201 - cliciwch yma
Hydref 2013 - Rhifyn 200 - cliciwch yma Awst / Medi 2013 - Rhifyn 199 - cliciwch yma
Gorffennaf 2013 - Rhifyn 198 - cliciwch yma Mehefin 2013 - Rhifyn 197 - cliciwch yma
Mai 2013 - Rhifyn 196 - cliciwch yma Ebrill 2013 - Rhifyn 195 - cliciwch yma
Mawrth 2013 - Rhifyn 194 - cliciwch yma Ionawr / Chwefror 2013 - Rhifyn 193 - cliciwch yma
Rhagfyr 2012 - Rhifyn 192 - cliciwch yma Tachwedd 2012 - Rhifyn 191 - cliciwch yma
Hydref 2012 - Rhifyn 190 - cliciwch yma Awst / Medi 2012 - Rhifyn 189 - cliciwch yma
   

 

poster

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth

Ar gyfer llogi’r Theatr:
Merfyn Morgan, ar 01286 672708 neu e-bost: merfyn.morgan@btinternet.com

Isod mae lluniau Eglwys Seilo. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

seilo

Cliciwch yma i weld lluniau o Eglwys Seilo

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org